Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Lai mana lūgšana atzīta tavā priekšā par kvēpināmo upuri.
(Ps 141:2)

 

 POLS KUTIRJĒ

Kungs Jēzu, pirms Tu gāji nāvē par mums, Tu lūdzies, lai visi tavi mācekļi būtu pilnīgi kā viens, kā Tu savā Tēvā un tavs Tēvs Tevī.
Liec mums tāpēc izjust līdz pat sāpēm
mūsu sašķelšanās neuzticību.
Liec mums godīgi atzīt un dod drosmi atmest to vienaldzību, aizdomas un pat savstarpējo naidīgumu, kas mūsos ir paslēpies.
Dod mums visiem satikties Tevī, lai no mūsu dvēselēm un mūsu lūpām tūlīt pat paceltos Tava lūgšana par kristiešu Vienotību, tādu, kā Tu to vēlies,
ar līdzekļiem, kādiem Tu vēlies.
Tevī, kas esi pilnīga Žēlsirdība, liec mums atrast Ceļu, kas ved uz Vienotību,
paklausot tavai Mīlestībai un tavai Patiesībai.”

* * * * *

“Izlīgums” – skulptūra pie kapelas, kas uzcelta uz baznīcas drupām bijušā Berlīnes mūra teritorijā.

Foto: Anda Done

KUNGS DIEVS,
piedod mums, ka neesam tādi, kādiem mums vajadzētu būt: Tava uzticīgā, vienotā tauta. Kungs, apžēlojies par mums!

Dievs, piedod mums, ka Baznīca, par kuru Kristus mira, ir sašķelta un ka pasaulei ir grūti ticēt, ka mums ir viena ticība un ka sekojam vienam Kungam.
Kungs, apžēlojies par mums!

Kungs Dievs, piedod, ka esam bijuši bagāti starp nabagajiem, bailīgi starp netaisnajiem, neizlēmīgi starp apspiestajiem. Piedod, ka neesam pratuši izšķirt Tavu klātbūtni mūsu vidū. Palīdzi mums pazīt pašiem sevi, kā Tu mūs pazīsti. Dāvā, lai esam ar sevi mierā, jo tad mēs būsim atvērti citiem. Dāvā mums iet tur, kurp Tavs Gars mūs vada.
Kungs, apžēlojies par mums!

Mūžīgais Dievs, Tavs Gars vada un svētdara Baznīcu. Mēs Tev pateicamies par Baznīcas dzīvi visā pasaulē un visos laikos, par Taviem uzticīgajiem kalpiem visās paaudzēs, par svēto sadraudzību, kas pārvar laika un telpas robežas. Īpaši mēs pateicamies par to drosmi, ticību un gaismu, ko Tu dāvā cilvēkiem, kas kalpo Tavas Baznīcas sapulcēšanai.
Kungs, apžēlojies par mums!

Iededz mūsos mīlestības liesmu, lai tā mūs atdzīvina, lai pārveido mūsu skatienu uz lietām, tā ka mēs tās uzlūkotu, kā redzi Tu. Dāvā mums diezgan ticības, lai pārvaram paši sevi, un diezgan drosmes, lai ar dedzību iesaistāmies Tavas valstības darbā. Lai spējam teikt dziedināšanas vārdu cits citam un mūsu nomāktajai pasaulei.
Kungs, apžēlojies par mums!

Baznīcu Ekumeniskā padome
(Pasaules Baznīcu padome)

* * * * *

DOD SAVU MIERU

“Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem:
“Es jums atstāju mieru,
Es jums dodu savu mieru,"
raugies nevis uz mūsu grēkiem,
bet uz savas Baznīcas ticību;
un, lai Tava griba piepildītos,
dod tai vienmēr šo mieru.
Dod savu mieru
austrumu Baznīcām,
pareizticīgo Baznīcām
un viņu patriarhiem,
dod savu mieru
reformētajām Baznīcām,
anglikāņu Sadraudzībai,
evaņģēliskajām Baznīcām,
visām kristiešu kopībām,
kas piesauc Tavu Vārdu,
un katras šīs Baznīcas atbildīgajiem.
Izbeidz mūsu sašķeltību
un vadi mūs uz pilnīgo vienību,
Tu, kas valdi mūžīgi mūžam.
Āmen!”

Lūgšana, ko lūdz kopienā
“Chemin Neuf”
euharistiskās liturģijas laikā pēc
“Mūsu Tēvs”

* * * * *

DIEVS, PĀRVEIDO MŪS!
I
Dievs,
Tava Dēla attēls nav redzams
mūsu laikrakstu lappusēs
mūsu vadītāju sejās
mūsu ieroču izvietojumā
mūsu rīcības vardarbībā.
Kristu,
Ņem mūsu vārdus,
Mūsu pasauli
Mūsu ieročus
Mūsu darbus
Un pārveido tos Savā līdzībā.
Lai mēs varētu redzēt Tavu seju
Patiesībā tur, kur tiek sniegtas ziņas
Taisnībā tur, kur spēks tiek ļaunprātīgi izmantots
Mierā tur, kur ir kara draudi
Izlīgumā tur, kur darbi rada naidu.
Atver mūsu acis, Kungs!
II
Dievs,
Tava Dēla attēlu ir deformējis mūsu grēks,
Tādēļ, ka mēs grēkojam pret Tevi un saviem tuvākajiem.
Piedod, kad mēs neievērojam
Tavu ļaužu ciešanas,
Vardarbību un netaisnību tuvumā un tālumā.
Dod mums drosmi saskatīt savas bailes un
Palīdzi mums būt par miera nesējiem.
Atjauno mums vienas Baznīcas vīziju!
Atver mūsu acis!

III
Dievs, mēs esam radīti tavā līdzībā.
Vienīgais veids, kā rādīt
Tavu mieru un taisnību
Ir caur mums.
Mēs esam atbildīgi par Tavu pasauli
Un cits par citu.
Pārveido mūs caur Svēto Garu!
Atver mūsu acis!

 
Lūgšanas radušās
Pasaules Baznīcu padomes organizētajā
Liturģijas un Mūzikas seminārā 2002.gadā

* * * * *

Par mūsu slikto piemēru, kas ir aizkavējis, mazinājis vai postījis žēlastības darbu citu dvēselēs:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Par to, ka esam aizmirsuši pastāvīgi, dedzīgi, brālīgi lūgt par viņiem:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Pāri valodas, rases un tautības robežām:
vieno mūs, Jēzu.

Pāri mūsu nezināšanai, mūsu aizspriedumiem, mūsu instinktīvajam naidīgumam:
vieno mūs, Jēzu.

Pāri mūsu garīgajām un intelektuālajām barjerām:
vieno mūs, Jēzu.

Par mūsu nevērību pret Vārdu, kas nācis no Tavas dievišķās Sirds: “Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts; arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi,”:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Par viedokļu sadursmēm, kas dažkārt pilnas ar ironiju, gara šaurību vai pārspīlējumiem pret kristīgajiem brāļiem un māsām citās Baznīcās, par mūsu nesamierināmību un bargajiem spriedumiem:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Par ikvienu vardarbību, kas nosodāma, ko esam izdarījuši pagātnē vai pat šodien pret kristīgajiem brāļiem un māsām:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Par ikvienu lepnu un pašpietiekamu attieksmi, ko gadsimtu laikā esam pauduši pret kristīgajiem brāļiem un māsām, un par to, ka neesam viņus sapratuši:
lūdzam – piedod mums, Kungs.

Ak, Dievs, lai vairotos Tava godība:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

Ak, Dievs, lai triumfētu labais un patiesība:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

Ak, Dievs, lai būtu tikai viena kūts un viens Gans:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

Ak, Dievs, lai satriektu Sātana lepnību un viņa pulkus:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

Ak, Dievs, lai beidzot pasaulē valdītu miers:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

Ak, Dievs, lai Tava Dēla sirdī būtu prieka pilnība:
sapulcini savus izklīdušos ļaudis.

 

POLS KUTIRJĒ (Paul Couturier)
No angļu valodas tulkoja Anda Done
Attēls: “Būs tikai viens Gans”. Pols Kutirjē to izvēlējās lūgšanu nedēļai par Vienotību 1948. gadā