Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Jēzus: "Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku: iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks."
(Mt 5:17-18)

Lasījumi Lūgšanu nedēļai (oktāvai)
par kristiešu vienotību

2017.gada tēma:
Izlīgums - Kristus mīlestības dēļ (1Pēt 2:9)

Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšāmcēlies. Tā ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi; ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu!                           (2Kor 5:14-20)

1517.gadā Mārtiņš Luters rosināja domāt par to, ko viņš uzskatīja par izkropļojumu sava laika Baznīcā, Vācijā uzrakstot savas 95 tēzes. 2017.gadā ir 500.gadadiena kopš šī izšķirošā notikuma Reformācijas kustībā, kas turpināja ietekmēt Rietumu Baznīcu vairākus gadsimtus.

Šī gada Lūgšanu nedēļas materiālus ir sagatavojuši Vācijas Baznīcu pārstāvji. Vācijas Baznīcas jau vairākus gadus gatavojušās Reformācijas notikuma atzīmēšanai, kaut arī šis notikums vēsturē ir bijis un joprojām tiek pretrunīgi vērtēts.

Vācijas Luterāņu-Romas katoļu komisija kristiešu vienotībai ir daudz strādājusi, lai rastu vienādu izpratni par Reformācijas notikuma pieminēšanu. Komisijas dokumentā „No konflikta uz komūniju” teikts, ka tagadējā ekumenisma laikmetā abas tradīcijas attiecas pret šo gadadienu, ņemot vērā sasniegumus, kuri panākti piecdesmit gadu ilgā dialogā un apzinoties jauno sapratni par savas tradīcijas vēsturi un teoloģiju. Gadsimtiem ilgi starp minētajām konfesijām bijušas abpusējas apsūdzības, tāpēc ir īpaši nozīmīgs fakts, ka 2017.gadā luterāņi un katoļi vienojušies kopīgi pieminēt Reformācijas sākumu. No tā arī izrietēja šī gada Lūgšanu nedēļas tēma: “Izlīgums – Kristus mīlestības dēļ.”

Lūgšanu nedēļas kristiešu vienotībai materiāliem ir dubults akcents. No vienas puses, tiek svinēta Dieva mīlestība un žēlastība, “cilvēces taisnošana tikai žēlastībā”, kas atspoguļo galveno tēmu, kas bija svarīga Mārtiņa Lutera aizsāktajai Reformācijai. No otras puses, materiāli  pieskaras sāpēm, ko izraisīja sekojošās dziļās šķelšanās, kas ietekmēja Baznīcu. Tomēr galvenais – virzīties uz izlīgumu.

(īss tulkojums no Pasaules Baznīcu padomes Ticības un kārtības komisijas un Romas katoļu Baznīcas Pontifikālās padomes kristiešu vienotībai kopīgi gatavotā materiāla.
Materiālu pilns teksts atrodams:
https://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer/week-of-prayer)

Vairāk tulkots latviešu valodā – izdevumā “Mieram tuvu”.

Latvijā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību norisinās janvārī,
citur pasaulē – janvārī vai nedēļu pirms Vasarsvētkiem.
Piedāvātās tēmas un lasījumus esiet aicināti izmantot lūgšanām visa gada laikā.

Rakstu vietu teksti – no jaunā Bībeles tulkojuma:
Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. Latvijas Bībeles biedrība, 2012.

 

PIRMĀ DIENA (2017. gada 18. janvāris)
Viens ir miris par visiem (2Kor 5:14)

Jes 53:4-12

Viņš atdeva savu dzīvību kā izpirkuma upuri

Ps 118: 1.14-29

Dievs mani nāvei neatdeva

1Jņ 2:1-2

Kristus mira par visiem

Jņ 15:13-17

Atdodot dzīvību par saviem draugiem

Jes 53:4-12
Taču viņš nesa mūsu sērgas
un uzņēmās mūsu brūces,
bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu,
Dieva sistu un pazemotu.
Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ,
sists mūsu vainu dēļ –
mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu,
ar viņa brūcēm mēs dziedināti.
Mēs visi esam noklīdušas avis,
katrs iet savu ceļu,
bet viņam Kungs uzlicis
visu mūsu vainu.
Satriekts un sists,
viņš pat nevēra muti –
kā jērs uz kaušanu novests,
kā avs pie cirpēja,
kas mēma un nevar pat muti pavērt.
Spaidi un tiesa paņēma viņu –
un kurš no viņa paaudzes vēl to atceras,
ka viņš nogriezts no dzīvo zemes
un sists manas tautas pārkāpumu dēļ?
Kopā ar ļaundariem viņam kaps,
ar bagātiem viņš gāja nāvē –
kaut varasdarbus nebija darījis
un viltus nebija tam uz lūpām.
Jā, Kungam patikās viņu satriekt ar sērgu –
nolicis pats sevi par vainas upuri,
viņš piedzīvos pēcnācējus,
viņš nodzīvos ilgu mūžu
un darīs, lai notiek, kas Kungam tīk!
No dvēseles mokām viņš gūsies,
ar savu atziņu viņš būs sāts,
taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem,
viņš nesīs to vainas.
Tādēļ es došu viņam daļu pie varenajiem,
kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu,
jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojis
un ticis pieskaitīts pārkāpējiem –
kaut nesis daudzu grēkus
un iestājies par pārkāpējiem.

Ps 118: 1.14-29
Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!

Mans spēks un vara ir Kungs,
viņš man tapis par pestīšanu.
Uzvaras gaviļu balsis taisno teltīs:
Kunga labā roka ir jaudājusi!
Kunga labā roka ir pacelta augstu!
Kunga labā roka ir jaudājusi!
Es nenomiru, es paliku dzīvs,
lai izstāstītu Kunga darbus.
Rātin rāja mani Kungs,
bet nāvei neatdeva mani.
Atveriet man taisnības vārtus,
ka ienāku tajos pateikties Kungam, –
tie ir Kunga vārti, taisnie ienāks tajos.
Pateicos tev, ka tu man atbildēji,
ka tu tapi man par pestīšanu!
Akmens, ko namdari atmetuši,
ir tapis par stūrakmeni.
Kungs licis tam notikt,
mūsu acīm tas liekas brīnums.
Šī ir diena, ko Kungs devis,
gavilējiet un līksmojiet šodien!
Ak, Kungs, glāb jel mūs,
ak, Kungs, liec, lai mums izdodas!
Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!
Mēs jūs svētījam no Kunga tempļa!
Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu!
Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem!
Tu esi mans Dievs, un es pateikšos tev –
mans Dievs, es tevi cildināšu!
Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!

1Jņ 2:1-2
Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs.

Jņ 15:13-17
Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no Tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu: mīliet cits citu!

OTRĀ DIENA (2017. gada 19. janvāris)
Nedzīvojiet vairs sev (2Kor 5:15)

Mih 6:6-8

Dievs tev teicis, kas ir labs

Ps 25:1-5

Dievs, mans Glābēj, ierādi man tavus ceļus

1Jņ 4:19-21

Mēs mīlam, jo Dievs mūs pirmais mīlējis

Mt 16:24-26

Tie, kuri zaudē dzīvību manis dēļ, to atradīs

 

Mih 6:6-8
Ar ko lai nāku Kunga priekšā?
Kā man zemoties augstajam Dievam?
Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem,
ar gadu veciem teļiem?
Vai Kungam patiksies tūkstoši aunu
un desmitiem tūkstošu eļļas straumju?
Vai man pirmdzimtais jāatdod par savu pārkāpumu,
manas miesas auglis par manas dvēseles grēku?
Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs,
ko Kungs no tevis prasa –
spriest taisnu tiesu,
mīlēt žēlastību,
pazemībā staigāt ar Dievu.

Ps 25:1-5
Tev pretī, Kungs, savu dvēseli ceļu,
mans Dievs, tev es uzticos, neliec mani kaunā,
neļauj maniem naidniekiem smieties par mani!
Neliec tos kaunā, kas cer uz tevi,
liec tos kaunā, kas steidzas nodot!
Savus ceļus, Kungs, ierādi man,
savas takas man iemāci!
Vadi mani savā patiesībā un māci mani,
jo tu esi mans glābējs Dievs,
uz tevi es ceru augu dienu!

1Jņ 4:19-21
Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. Ja kāds saka: es mīlu Dievu! – bet nīst savu brāli, tas ir melis, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli.

Mt 16:24-26
Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: "Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man! Jo, kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli?

 

TREŠĀ DIENA (2017. gada 20. janvāris)
Mēs nevienu neuzlūkojam miesīgi (2Kor 5:16)

1Sam 16: 1.6-7

Dievs uzlūko nevis ārieni, bet sirdi

Ps 19:7-13

Kunga pavēles skaidras, apgaismojot acis

Apd 9:1-19

Sauls kļūst par Pāvilu

Mt 5:1-12

Svētības

 

1Sam 16: 1.6-7
Kungs teica Samuēlam: "Cik ilgi tu sērosi par Saulu, tādēļ ka es esmu atmetis viņu no valdīšanas pār Israēlu? Piepildi ragu ar eļļu un ej – es tevi sūtu pie betlēmieša Jišaja, jo es esmu izraudzījies ķēniņu no viņa dēliem."

Kad tie atnāca, viņš ieraudzīja Elīābu un nodomāja: "Patiesi, viņa svaidītais ir Kunga priekšā." Bet Kungs atbildēja Samuēlam: "Neraugies uz viņa izskatu un dižo augumu – viņu es esmu atmetis. Jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet Kungs redz sirdī."

Ps 19:7-13
(..) no debesu malas tā iznāk
un ripo līdz debesu galam –
kas var paslēpties no viņas svelmes?
Kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli,
Kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru,
Kunga pavēles skaidras, tās sirdi ielīksmo,
Kunga bauslis šķīsts, tas dara acis gaišas,
Kunga bijība šķīsta, tā pastāv mūžam,
Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība,
par zeltu tie tīkamāki un tīrzelta krājumiem,
saldāki nekā medus un pilošas kāres.
Un tie tavam kalpam liek atcerēties –
kas tos ievēro, tas manto daudz.
Kurš pamana savas kļūmes?
No apslēpta grēka attīri mani!

Apd 9:1-19
Bet Sauls, pilns nāves draudu pret Kunga mācekļiem, ieradās pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, sastopot kādus šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu sasiet un vest uz Jeruzālemi. Bet, tuvojoties Damaskai, viņu pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm. Nokritis pie zemes, viņš dzirdēja balsi sakām: "Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā?" Viņš jautāja: "Kas tu esi, Kungs?" Tas atbildēja: "Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un ej uz pilsētu, un tur tev pateiks, kas jādara." Bet vīri, kas gāja kopā ar Saulu, stāvēja bez valodas kā mēmi – balsi tie dzirdēja, bet nevienu neredzēja. Sauls piecēlās no zemes, bet, acis atvēris, neko neredzēja; un viņi, pie rokām paņēmuši, veda to uz Damasku. Trīs dienas viņš bija neredzīgs un neko neēda un nedzēra. Damaskā bija kāds māceklis, vārdā Hananja. Kungs uzrunāja viņu parādībā: "Hananja." Viņš atbildēja: "Redzi, Kungs, te es esmu." Bet Kungs viņam sacīja: "Dodies uz Taisno ielu un Jūdas mājā uzmeklē tarsieti, vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu, un ir redzējis kādu vīru, vārdā Hananja, ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt." Hananja atbildēja: "Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darījis svētajiem Jeruzālemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu." Bet Kungs viņam sacīja: "Dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīks, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem, un Israēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš." Un Hananja devās uz to namu un, uzlicis rokas viņam, sacīja: "Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar Svēto Garu." Tūdaļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas, viņš atkal redzēja un cēlās kājās, un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus.

Mt 5:1-12
Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams:
"Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums."

 

CETURTĀ DIENA (2017. gada 21. janvāris)
Viss vecais ir pagājis (2Kor 5:17)

1Moz 19:15-26

Neskaties atpakaļ

Ps 77:5-15

Dievs vienmēr ir uzticams

Fil 3:7-14

Aizmirst to, kas pagājis

Lk 9:57-62

Turi savu roku uz arkla

 

1Moz 19:15-26
Kad svīda ausma, eņģeļi steidzināja Latu: "Celies, ņem savu sievu un abas meitas, kas te ir, ka netiec aizrauts šīs pilsētas vainas dēļ!" Bet viņš vilcinājās, un tie vīri sagrāba viņu aiz rokas un viņa sievu un abas viņa meitas aiz rokas, izveda viņu laukā un atstāja ārpus pilsētas, jo Kungs bija viņu pasaudzējis. Un, kad tie viņus bija izveduši laukā, tie teica: "Glāb savu dvēseli, neskaties atpakaļ un ielejā neapstājies! Glābies kalnos, ka netiec aizrauts!" Bet Lats tiem teica: "Nē taču, mani kungi! Redzi – tavs kalps guva tavu vēlību, un tu vairoji savu žēlastību, ko tu darīji man, atstādams dzīvu manu dvēseli, bet es nevaru glābties kalnos! Ka mani neķer ļaunums un es nemirstu! Redzi, šī pilsēta ir gana tuvu, lai uz turieni bēgtu, un tā ir maza! Glābšos tur! Vai tā nav maza? Un mana dvēsele būs glābta!" Un viņš tam teica: "Es piekrītu tev arī šajā lietā – es neizpostīšu to pilsētu, par ko tu runāji! Steidz glābties uz turieni, jo es nevaru ķerties pie lietas, kamēr tu neesi tur nonācis!" Tādēļ tās pilsētas vārdu nosauca Coara. Saule pacēlās pār zemi, kamēr Lats tika līdz Coarai. Kungs lika līt pār Sodomu sēram un ugunij – no Kunga, no debesīm. Viņš apgrieza otrādi šīs pilsētas un visu ieleju – visus to pilsētu iemītniekus un augus, kas bija zemē. Bet Lata sieva paskatījās atpakaļ un kļuva par sālsstabu.

Ps 77:5-15
Tu turi man vaļā acu plakstus,
es tā satriekts, ka nevaru parunāt.
Es domāju par senajām dienām,
par gadiem, kas aizgājuši,
atceros, kā dziedāju naktī,
savā sirdī es prātoju, meklēja mans gars:
vai uz mūžiem mūs atmetis Kungs
un nekad vairs negribēs mūs,
vai uz visiem laikiem izsīkusi viņa žēlastība,
vai viss cauri, kas solīts uz audžu audzēm,
vai tad žēlot aizmirsis Dievs,
vai dusmās aizslēdzis savu žēlsirdību?
Un saku, mana nelaime, ka
Visuaugstais nepastiepj savu labo roku!
Pieminēšu, ko paveicis Kungs, –
jā, pieminēšu brīnumus, ko tu darījis senatnē!
Es pārdomāšu visus tavus darbus,
par tevis paveikto es prātošu.
Dievs, svētumā tavs ceļš –
kurš dievs vēl tik liels kā tu, Dievs?
Tu – Dievs, kurš brīnumus dara,
tu parādi tautām savu spēku.

Fil 3:7-14
Bet tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana – viņa dēļ viss pārējais man ir zudis un es to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu un lai es tieku atrasts Kristū nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā! Lai es atzīstu Kristu un viņa augšāmcelšanās spēku un līdzdalību viņa ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā ka es varētu sasniegt augšāmcelšanos no mirušajiem! Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir mani ieguvis. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.

Lk 9:57-62
Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja: "Es sekošu tev, lai kurp tu ietu." Jēzus tam teica: "Lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt." Un citam viņš teica: "Seko man!" Bet tas sacīja: "Kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu." Bet viņš tam sacīja: "Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!" Vēl kāds cits sacīja: "Es sekošu tev, Kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem." Bet Jēzus tam teica: "Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai."

 

PIEKTĀ DIENA (2017. gada 22. janvāris)
Viss tapis jauns (2Kor 5:17)

Ech 36:25-27

Saņemt no Dieva jaunu sirdi

Ps 126

Piepildīti ar prieku

Kol  3:9-17

Atjaunoti Kristū

Jņ 3:1-8

Piedzimuši Garā

 

Ech 36:25-27
Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai topat šķīsti no savas nešķīstības, es jūs šķīstīšu no visiem jūsu elkiem! Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu – to es jums došu! Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi, un es jums došu savu Garu! Es došu savus likumus, un jūs tiem sekosiet, jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas!

Ps 126
Kad Kungs aizvestos pārveda Ciānā,
mums likās, ka redzam sapni!
Tad pildījās smiekliem mūsu mute
un mūsu valoda gavilēm,
tad runāja tautās:
re, diženas lietas Kungs dara ar šiem!
Diženas lietas Kungs darīja mums,
un mēs līksmojām!
Atjauno, Kungs, mūs kā straumes Negebā –
kas ar asarām sēj, ar gavilēm pļaus!
Raudādams aiziet, nes sētuvi laukā,
gavilēdams nāks, pārnesīs labības kūļus!

Kol 3:9-17
Nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla, kur nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, – kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi! Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas! Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam.

Jņ 3:1-8
Bija kāds cilvēks starp farizejiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varasvīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja: "Rabi, mēs zinām, ka tu esi Skolotājs, no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to." Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību." Nikodēms viņam sacīja: "Kā var cilvēks piedzimt, vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?" Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi es tev saku: tas, kurš nepiedzimst no ūdens un Gara, nevar ieiet Dieva valstībā! Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un, kas piedzimis no Gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju: "Jums jāpiedzimst no jauna!" Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara."

 

SESTĀ DIENA (2017. gada 23. janvāris)
Dievs mūs samierinājis ar sevi (2Kor 5:18)

1Moz 17:1-8

Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu

Ps 98

Pasaule ir redzējusi Dieva uzvaru

Rm 5:6-11

Dievs izlīdzināja mūs ar sevi caur Jēzu Kristu

Lk 2:8-14

Labās vēsts pasludinājums

 

1Moz 17:1-8
Kad Ābrams bija deviņdesmit deviņus gadus vecs, Ābramam parādījās Kungs un teica: "Es esmu visvarenais Dievs, staigā manā priekšā un esi nevainojams. Un es celšu savu derību starp sevi un tevi, un es vairošu tevi daudzuma daudzumā!" Un Ābrams krita uz sava vaiga, un Dievs runāja ar viņu: "Es! Redzi! Mana derība ar tevi, tu būsi tēvs daudzām tautām! Un tavu vārdu vairs nesauks Ābrams, bet tavs vārds būs – Ābrahāms, jo es tevi darīšu par tēvu daudzām tautām! Es tevi darīšu auglīgu daudzuma daudzumā, es darīšu tevi par daudzām tautām, un no tevis celsies ķēniņi! Un es celšu savu derību starp sevi un tevi, un starp taviem pēcnācējiem pēc tevis viņu paaudzēs – mūžīgu derību, lai es būtu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis! Es došu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis zemi, kurā tu mīti, – visu Kanaāna zemi par mūžīgu īpašumu, un es būšu viņiem par Dievu!"

Ps 98
Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo viņš ir darījis brīnumus, –
tam guvusi uzvaru viņa labā roka
un viņa svētais elkonis!
Kungs ir pasludinājis, ka viņš atpestīs,
atklājis savu taisnību tautu acu priekšā.
Viņš atcerējās savu žēlastību un uzticību
Israēla namam!
Ieraudzīja tad visas zemes malas,
ka mūsu Dievs atpestī!
Uzgavilē Kungam, visa zeme!
Sauciet un līksmojiet, un dziediet slavu,
dziediet slavu Kungam ar cītaru,
ar cītaru, ar spēļu skaņām,
ar taurēm un ragu uzgavilējiet
Ķēniņa, Kunga, priekšā!
Lai krāc jūra un viss, kas tajā,
zemes virsa un kas uz tās dzīvo,
lai straumes sit plaukstas
un kopā kalni gavilē
Kunga priekšā –
jo viņš nāk tiesāt zemi!
Viņš tiesās pasauli pēc taisnības
un tautas pēc patiesības!

Rm 5:6-11
Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums, bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Ja, būdami Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa Dēla nāvē, daudz vairāk, būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā, un ne tikai – pat lepojamies Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu.

Lk 2:8-14
Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debess sargāja savus ganāmpulkus. Un Kunga eņģelis tiem piestājās, Kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: "Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Redzi, jums šī zīme :jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu." Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts."

 

SEPTĪTĀ DIENA (2017. gada 24. janvāris)
Izlīguma kalpojums (2Kor 5:18-19)

1Moz 50:15-21

Jāzeps ir izlīdzis ar brāļiem

Ps 72

Dieva valstība rada taisnīgumu un mieru

1Jņ 3:16b-21

Dieva mīlestība mums liek citam citu mīlēt

Jņ 17:20-26

Jēzus lūdz par savas baznīcas vienotību

 

1Moz 50:15-21
Kad Jāzepa brāļi saprata, ka viņu tēvs ir miris, viņi runāja: "Varbūt nu Jāzeps sāks turēt naidu un atdarīt mums visu ļauno, ko mēs viņam esam nodarījuši!" Un viņi lika Jāzepam teikt: "Tavs tēvs pirms nāves pavēlēja, sacīdams: tā sakiet Jāzepam: piedod savu brāļu noziegumu un grēku, kaut viņi tev darījuši ļaunu! Tad nu piedod tava tēva Dieva kalpu noziegumu!" Un Jāzeps raudāja par viņu teikto. Un atnāca arī viņa brāļi, krita viņa priekšā un teica: "Redzi – mēs tavi vergi!" Bet Jāzeps tiem teica: "Nebaidieties! Vai es Dieva vietā?! Kad jūs domājāt pret mani ļaunu, Dievs to domāja par labu, lai darītu kā šodien – liktu dzīvot lielai tautai! Un tagad – nebaidieties! Es apgādāšu jūs un jūsu mazuļus!" – un viņš tos nomierināja un runāja tiem pa prātam.

Ps 72
Dod, Dievs, ķēniņam tavu tiesu
un tavu taisnību ķēniņa dēlam,
lai taisnīgi tiesā tavu tautu
un tavus nabagus pēc patiesības,
lai nes kalni mieru tautai
un pakalni lai nes taisnību,
lai taisni iztiesā tautas nabagos,
lai pestī sērdieņus, lai satriec varmākas,
lai dzīvo, cik saule debesīs
un kamēr mēness, uz audžu audzēm,
lai nolīst pār zāļu pļavām
kā lietus gāzma, kas zemē urdz,
lai taisnība uzzied viņa laikā,
lai miers tik ilgi, līdz mēness zūd,
lai viņš pavēl no jūras līdz jūrai
un no upes līdz zemes galiem,
lai tuksneša ļaudis liec ceļus tā priekšā
un viņa naidnieki laiza pīšļus,
Taršīšas un salu ķēniņi lai nes meslus,
Šebas un Sebas ķēniņi lai dod veltes,
lai rāpo tā priekšā visi ķēniņi,
lai visas tautas viņam kalpo.
Viņš sērdieni izpestī, kad tas brēc,
un cietēju, kam palīga nav,
viņš žēlo nabagu un sērdieni,
sērdieņa dzīvību viņš glābj,
no jūga un spaidiem tos izpērk,
to asinis viņam dārgas –
viņš lai dzīvo!
Lai viņam nes Šebas zeltu,
lai vienmēr par viņu lūdz,
augu dienu lai viņu svētī,
lai labība klāj zemi, lai kalnā tā šalc,
kā Lebanona mežs lai raža!
Lai ļaudis no pilsētām spraucas kā zāle no zemes,
lai mūžam pastāv viņa vārds,
tik, cik saule spīd, lai zied viņa vārds,
viņā svētītas, visas tautas lai cildina viņu!
Slavēts Kungs Dievs, Israēla Dievs,
kas vienīgais dara brīnumus!
Mūžam slavēts viņa godības vārds!
Viņa gods lai piepilda visu zemi!
Patiesi, jā, patiesi!

1Jņ 3:16b-21
Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību! Un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības: iedrošināsim viņa priekšā savu sirdi! Un, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu.

Jņ 17:20-26
Es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos; lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā, lai pasaule atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis. Tēvs! Es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tādēļ ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Taisnais Tēvs! Pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es esmu darījis zināmu viņiem tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.

 

ASTOTĀ DIENA (2017. gada 25. janvāris)
Izlīgums ar Dievu (2Kor 5:20)

Mih 4:1-5

Pēdējās dienās valdīs taisnīgums

Ps 87

Par Dievu teiktas dižas lietas

Atkl 21:1-5a

Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi

Jņ 20:11-18

Tikšanās ar augšāmcelto Kristu ved mūs misijā

 

Mih 4:1-5
Dienu galā notiks tā –
Kunga nama kalns kļūs kalniem par galvu,
paaugstināts pār pakalniem,
un tautas plūdīs pie tā.
Citas tautas sanāks pulkiem un runās:
"Nāciet, kāpsim Kunga kalnā,
Jēkaba Dieva nams!
Viņš mums mācīs savus ceļus,
lai staigājam viņa takas!" –
jo no Ciānas nāk bauslība
un Kunga vārds – no Jeruzālemes!
Viņš spriedīs tiesu starp daudzām tautām,
izšķirs strīdus starp varenām tālām tautām.
Tie pārkals savus zobenus lemešos
un savus šķēpus dārznieka nažos.
Tauta pret tautu necels zobenu
un vairs nemācīsies karot!
Ikviens sēdēs zem sava vīnakoka,
zem sava vīģes koka –
nekas tos nebiedēs,
jo Pulku Kungs to ir solījis!
Lai visas tautas turas
pie savu dievu vārdiem –
mēs turēsimies pie Kunga,
sava Dieva, vārda mūžīgi mūžos!

Ps 87
Viņš lika tai pamatus uz svētajiem kalniem!
Kungs mīl Ciānas vārtus
vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem.
Dižas lietas ir teiktas par tevi,
tu, Dieva pilsēta!
Man jāpiemin Lepnā un arī Bābele
to vidū, kas mani pazīst!
Redzi, Filistija, Tīra un Kūša –
gan šī, gan tā ir dzimusi tur!
Un teiks par Ciānu: gan šis te,
gan tas tur – dzimuši tajā!
Visuaugstais to pats ir dibinājis! –
Kungs atzīmē, kad skaita tautas:
gan šī, gan tā dzimusi tur! –
Dejodami tie dzied:
visi mani avoti – tevī!

Atkl 21:1-5a
Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa: redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica: "Redzi, es visu daru jaunu."

Jņ 20:11-18
Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas, vienu galvgalī un otru kājgalī. Tie viņai sacīja: "Sieviete, kādēļ tu raudi?" Viņa tiem atbildēja: "Viņi paņēmuši manu Kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši." To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzu stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja: "Sieviete, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē?" Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: "Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu." Jēzus viņai sacīja: "Marija!" Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka: "Rabuni" (tas ir: Skolotāj)! Jēzus sacīja: "Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva; bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva." Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja: "Es redzēju Kungu!" Un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis.

 

Izlīgums
Skulptūra pie kapelas, kas uzcelta uz baznīcas drupām bijušā Berlīnes mūra teritorijā Vācijā

(Foto: Anda Done)